Đại bi phát nguyện

Đại bi phát nguyện

Chú Đại Bi là thần chú do Quán Thế Âm Bồ Tát nói tại pháp hội của Phật Thích Ca Mâu Ni. Chú Đại Bi có thể tẩy trừ phiền não và nghiệp chướng của chúng sanh.

I. Trước hết bạn nên thanh tịnh nơi thân, tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ.Bạn chọn một nơi yên tĩnh, quang đãng, sạch sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mãi dễ chịu.

Bạn có thể đối trước bàn thờ Phật hoặc đối trước ảnh Phật hoặc đối trước tượng Phật… Một bức ảnh bé có hình Đức Phật cũng đủ rồi.

(Bài nguyện thiêng liêng Đức Phật Quan Âm đã từng phát nguyện để thành tựu đại nguyện và đại lực vì lợi ích hữu tình)

Nam mô Đại Bi Quan Âm
Nguyện con mau biết tất cả pháp.
Nguyện con sớm được mắt trí tuệ
Nguyện con mau độ các chúng sinh
Nguyện con sớm được phương tiện khéo
Nguyện con mau lên thuyền Bát Nhã
Nguyện con sớm vượt qua biển khổ
Nguyện con mau được giới, định, tuệ
Nguyện con sớm lên núi Niết Bàn
Nguyện con nhanh về nhà Vô Vi
Nguyện con sớm đồng thân Pháp Tánh
Nguyện con hướng về nơi núi đao
Núi đao tức thời liền sụp đổ
Nguyện con hướng về lửa nước sôi
Nước sôi lửa cháy tự khô tắt
Nguyện con hướng đến nơi địa ngục
Địa ngục liền tự khắc tiêu tan
Nguyện con hướng về loài ngạ quỷ
Ngạ quỷ liền tự được no đủ
Nguyện con hướng về A Tu La
Ác tâm Tu La tự điều phục
Nguyện con hướng về các súc sinh
Súc sinh tự được trí tuệ lớn
Nguyện con hướng về mọi loại người
Người liền khai phát tâm Bồ Đề
Nguyện con hướng về các loài trời
Trời liền xả dục siêng tu Phật!

   Quy y là bước đi của giác ngộ
Bình luận đã bị đóng.
You cannot copy content of this page